حسابداری

نرم افزار سرآمد دارای سیستم حسابداری کامل دوبل می باشد. در واقع قسمت حسابداری سرآمد به تنهایی یک نرم افزار جامع حسابداری محسوب می شود. بنابراین کلیه امور مالی مدرسه قابل ثبت، پیگیری و گزارش گیری است. ثبت و پیگیری کلیه اطلاعات مالی کارکنان، مدیران، معلمان، دانش آموزان و سایر افراد، شرکتها و فروشگاههای طرف مدرسه از قابلیتهای بخش حسابداری نرم افزار سرآمد می باشد.


امکانات این سیستم حسابداری عبارتند از:

 • تعریف طرف حساب و ماهیت (حساب دانش آموز، کارمند، دبیر ....)
 • ثبت اسناد روزانه
 • کنترل چکها و اسناد دریافتی و پرداختی
 • کنترل بانک و حسابهای جاری  
 • کنترل واریزهای انجام شده به حسابهای جاری و فیشهای دریافتی
 • امکان واگذاری اسناد دریافتی
 • امکان ثبت وضعیت چک (در جریان وصول- وصول شده- برگشتی)

 

گزارشات

کلیه اطلاعات حسابداری ثبت شده در سیستم قابل گزارشگیری می باشد. کلیه این گزارشات با امکان انتخاب آیتمها توسط کاربر و در بازه های زمانی دلخواه به همراه سایر تنظیمات می باشد. به طور کلی گزارشات قابل مشاهده در سیستم عبارتند از:

 • صورتحساب مالی یک طرف حساب 
 • به عنوان مثال وضعیت حساب دانش آموزان، میزان بدهکاری مدرسه به یک کارمند یا دبیر، پرداختهای نقدی یک دانش آموز، پرداختهای چکی و ...
 • عملکرد چکی با یک طرف حساب
 • کلیه گردشهای مالی که به وسیله چک انجام شده است مانند دریافت چک از دانش آموزان یا خرید لوازم به صورت قسطی قابل مشاهده است.
 •  ریزعملیات بانک
 • تمام مراودات مربوط به یک یا چند بانک مانند واریز پول توسط دانش آموز یا برداشت نقدی در یک بازه زمانی خاص در این قسمت قابل مشاهده است.
 •  مانده حساب بانکها
 • برای یک یا چند بانک می توان آخرین وضعیت موجودی را با توجه به چکهای دریافتی و پرداختی مشاهده کرد.
 •  اسناد بانکها
 • کلیه مبادلات بین بانکها به تفکیک نوع و وضعیت اسناد مبادله شده (چک، فیش یا حواله، برگشتی، در حال وصول یا وصول شده، از نوع بدهکار، بستانکار یا همه) در بازه های زمانی مشخص شده قابل مشاهده و گزارشگیری است.
 •  دفترچک
 • فهرست کامل چکهایی که دریافت شده به همراه وضعیت هر چک (در حال وصول، وصول شده یا برگشتی) به همراه سایر مشخصات مانند مبلغ چک، سررسید و ... به تفکیک بازه های زمانی در قسمت دفتر چک قابل مشاهده است.
 •  مانده حساب
 • مانده حساب هر طرف حساب به همراه نوع آن حساب (بدهکار، بستانکار) تعیین می شود.
 •  دفتر روزنامه / معین / کل
 • اطلاعات کامل دفاتر روزنامه، معین و کل در سیستم حسابداری سرآمد ثبت می شود. دفتر روزنامه خود به دو صورت خلاصه و استاندارد قابل نگهداری است.