سیستم مشاوره

شايد يكي از مهمترين مسائل هر مركز آموزشي جلسات مشاوره با اولياء و دانش آموزان و ثبت نتايج اين جلسات جهت انتقال به ساير مشاورين و يا اتخاذ تصميم گيريهاي كلي در مورد يك دانش آموز يا مجموعه دانش آموزان مي باشد. 

كليه مشاوران، دبيران و مدير مركز مي تواند در هر لحظه با مراجعه به وضعيت مشاوره هاي انجام شده در تاريخهاي مختلف، فرد يا افراد مورد مشاوره و نتيجه مشاوره در مورد نحوه تعامل با دانش آموز، خانواده وي و ساير مسائل مربوط به دانش آموز تصميمات صحيح را اتخاذ نمايد.

زير سيستم مشاوره نرم افزار سرآمد اين امكان را در اختيار شما قرار مي دهد تا بتوانيد كليه موارد مشاوره اي دانش آموز با پدر، مادر، خواهر، برادر، خود دانش آموز يا ساير نزديكان و وابستگان دانش آموز را به همراه فرد مشاوره كننده، تاريخ مشاوره، نتيجه مشاوره و توضيحات آن ثبت نماييد. عمليات ثبت مي تواند با توجه به دسترسي تعيين شده براي هر مشاور يا دبير انجام شده و گزارشهاي مورد نظر در هر لحظه استخراج شود. 

شما در هر لحظه قادر خواهيد بود وضعيت مشاوره هاي انجام شده براي يك دانش آموز، يك گروه از دانش آموزان، نتايج ثبت شده براي هر مشاوره، فيلترهاي مورد نظر بر اساس تاريخ، فرد مشاوره كننده، توضيحات ثبت شده و ... را در قالب گزارش كاغذي از سيستم اسستخراج نموده و بررسي هاي لازم را روي نتايج انجام دهيد.