زیرسیستم بارم

تحليل و آناليز دقيق نمرات از آزمونهاي تستي فراتر رفته، و اين تحليل در آزمونهاي تشريحي نيز مورد نظر بسياري از دبيران و مديران مي باشد. در صورتيكه شما وضعيت پاسخگويي دانش آموز به ازاي هر سوال در يك آزمون تشريحي را در اختيار داشته باشيد، بسيار كارا قادر خواهيد بود تا وضعيت ضعف و قوت موضوعات مختلف مربوط به هر سوال را بررسي نماييد.

زير سيستم بارم در نرم افزار سرآمد اين امكان را در اختيار شما قرار مي دهد تا بتوانيد براي آزمونهاي تشريحي پس از تعريف زيرموضوعات مربوط به هر آزمون، سوالات مربوط به هر زير موضوع را تعريف نماييد. در حقيقت شما براي هريك از سوالات موجود در آزمون موضوع مورد نظر را تعيين نموده ايد و پس از تعيين بارم هر سوال مي توانيد نمرات كسب شده دانش آموزان به ازاي هر سوال آزمون را ثبت نماييد. با اين قابليت شما كليه نمرات كسب شده به ازاي هرسوال را در سيستم ثبت نموده ايد. 

با توجه به اينكه به ازاي هر سوال موضوع مربوط به آن سوال مشخص شده است، شما قادر به تحليل تك تك سوالات و موضوعات خواهيد بود.

برخي قابليتهاي اين بخش عبارت است از :

 • امكان تعريف انواع زير موضوع براي دروس
 • امكان انتساب انواع زير موضوع به دروس يك آزمون
 • امكان تعريف تاريخ براي هر زير موضوع جهت انتساب چند آزمون در تاريخهاي مختلف
 • امكان تعيين زير موضوع مربوط به هر سوال (لزوما سوالات هم موضوع كنار هم قرار نميگيرند)
 • امكان تعيين بارم به ازاي هر سوال
 • امكان ثبت نمره كسب شده براي هر دانش آموز به ازاي هر سوال
 • امكان تعيين ضريب براي هر زير موضوع
 • امكان تعيين حد نصاب براي هر زير موضوع
 • امكان ثبت نمرات زير موضوع بصورت ورود مستقيم نمره زير موضوع يا از طريق ورود نمره كسب شده در هر سوال
 • امكان محاسبه نمره نهايي با توجه به نمره و ضريب هر زير موضوع
 • امكان توليد كارنامه با توجه به نمرات هر زير موضوع
 • امكان توليد گزارشهاي تحليلي وضعيت زير موضوعات، نحوه پراكندگي نمرات، وضعيت پاسخگويي به سوالات، سطح بندي دانش آموزان و نمرات هر سوال و زير موضوع
 • امكان توليد نمودارهاي بررسي وضعيت سوالات، فراواني نمرات و ...
 • امكان توليد شاخصهاي آماري مانند ميانگين، انحراف از معيار، ضريب دشواري، ضريب تفكيك و سطح دشواري هر سوال، ميانه، صدر بارم و ...
 • و ...