تصحيح كننده

همواره برگزاری آزمونهای تستی و تصحیح دستی آنها یکی از معشکلات مدارس، موسسات و آموزشگاهها بوده است. تصحیح این آزمونها هنگامیکه تعداد شرکت کنندگان در آزمون و تعداد سوالات آزمون زیاد می شود، فرایندی زمان بر و با احتمال اشتباه فراوان می باشد که متعاقبا نتایج بدست آمده نیز ملاک مناسبی برای مقایسه شرکت کنندگان در آزمون و اظهار نظر در مورد وضعیت آنها نیست.

 

بخش تصحیح کننده خودکار نرم افزار سرآمد، امکان تصحیح پاسخ برگهای آزمونهای تستی توسط دستگاههای اسکنر را در اختیار کاربران نرم افزار قرار می دهد. با استفاده از این قابلیت پاسخ برگهای تولید شده توسط نرم افزار در اختیار داوطلبان و دانش آموزان قرار داده شده و پس از برگزاری آزمون با اسکن کردن آنها توسط نرم افزار سرآمد و انجام محاسبات نتیجه آزمون به همراه وضعیت پاسخگویی به هر سوال برای هر دانش آموز ثبت شده و مانند آزمونهای تشریحی قابل گزارش گیریهای متنوع می باشد. ضمنا کلیه عملیات مورد نیاز جهت مدیریت آزمون از قبیل ثبت کلید آزمون، اعمال تغییرات مانند حذف سوال یا تغییر گزینه صحیح بعد از برگزاری آزمون نیز در اختیار کاربران قرار داده شده  است.

تصحیح بوسیله اسکنر نسبت به دستگاههای مارک خوان به علت بالاتر بودن دقت اسکن دقیق تر بوده و نتایج بدست آمده دارای خطای بسیار کمی می باشد. ضمنا به علت استفاده از فناوری پردازش تصویر جهت تصحیح پاسخ برگها، در استفاده از خودکار و مدادهای رنگی نیز برای دانش آموزان و داوطلبان نیز منعی وجود ندارد و گزینه هایی که توسط دانش آموز پرشده اند از گزینه هایی که کثیف پاک شده و یا به دلیلی کثیف شده اند تشخیص داده خواهد شد.

سرعت تصحیح پاسخ برگها در این بخش از نرم افزار به سرعت اسکنر مورد استفاده وابسته است. اسکنرهای دارای فید (Feeder) که امکان کشیدن خودکار دسته ای کاغذ برای آنها وجود دارد برای بخش تصحیح کننده نرم افزار سرآمد پیشنهاد می شود ولی محدودیتی در استفاده از اسکنرهای تخت (Flat) وجود ندارد.